Terapiformerna

Solveig Hägerström,

verksam i Arvika och Karlstad,

tel: 0570-33203; 073-83 27 621

mejl: info@dynamiskterapi.nu

Terapiformer jag arbetar med:

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är inriktad på att förändra beteende och mönster i det dagliga livet, i samvaron med andra, på jobbet, etc. Man inriktar sig på nuet och den aktuella livssituationen. Det handlar också om att förändra sin självbild i stort, och sin syn på omvärlden.

 

Terapeut och klient bestämmer ofta "läxor" att jobba med till nästa träff.

 

 

Mindfulness

Mindfulness är en väl beprövad metod att uppnå sinnesro genom medveten närvaro. "Sinnesro är ett villkor för lycka."

Ofta pendalar vi mellan att älta det förflutna och att ängslas inför framtiden. När man känner oro och ångest överskuggar det allt runt omkring. Det spelar ingen roll om de yttre villkoren är goda.

Mindfulness övas för att stilla sinnet. Med fokus på andningen när jag sitter, ligger eller går, finner jag mitt inre lugn.

Sinnesro finns där uppmärksamhet och medvetenhet om nuet finns. Paradoxalt nog kan total acceptans av nuet vara det viktigaste steget mot förändring.

 

Voice Dialogue

Voice Dialogue är en terapimetod som går ut på att möta sina "delpersoner", låta dem komma till tals utan att behöva ta hänsyn till andra inre röster. Ex på dlepersoner kan vara: Det rädda barnet, Den inre kritikern, Den lättsinniga, o.s.v. Du tar kontakt med de delar av ditt jag som är problematiska och har för stor plats i ditt liv. Men du möter också dina resursdelar. Sådana delar kan vara Den modiga, Den ansvarstagande, o.s.v.

I Voice Diaolgue arbetar man i en speciell struktur, där terapeuten fungerar som vägledare, lyssnare och idégivare.

Det är en metod som jag funnit mycket verksam i det terapeutiska arbetet med att lära känna sig själv,den fungerar för de allra flesta.

 

Gestaltterapi

Gestaltterapin använder sig av en mängd terapeutiska tekniker och övningar för att komma nära obehagliga eller förträngda känslor/minnen. Terapeuten arbetar intuitivt med både avslappningstekniker och mer dynamiska/fysiska övningar.

Målet är att bli medveten om vad man gör, och hur, i situationer som vållar problem i livet. Man jobbar för att hitta mer tillfredställande alternativ och samtidigt lära sig acceptera och uppskatta sig själv.

 

Ett viktigt led i gestaltterapin är att arbeta med den gömda polariteten. Oftast visar vi en del av oss själva och har trängt undan motsatsen inom oss. Träning i synsättet "både-och", snarare än "antingen-eller".

 

Psykodrama

Psykodrama är en terapiform där man gestaltar scener t.ex. från sin barndom, (men även nutid) för att bearbeta trauman. Oftast arbetar man i grupp, men det är också möjligt att använda psykodrama i enskild terapi.

Psykodrama är ett kraftfullt verktyg för att komma i kontakt med bortträngda minnen och sinnesstämningar. Mycket i psykodramateknikerna liknar de inom Gestaltterapin.